ul. Strzeszyńska 61
60-479 Poznań

office@trumachines.com

+ 48 516 267 649

Informacja o ochronie danych

Korzystanie z witryny internetowej TRUmachines.com, pod adresem internetowym http://www.trumachines.com, jest możliwe bez podawania danych osobowych. W przypadku korzystania z usług specjalnych, które prowadzą do przetwarzania danych osobowych, i jeśli nie ma podstawy prawnej do tego, zgoda osoby, której dane dotyczą, jest z zasady uzyskiwana przez TRUmachines.com.

Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze w zgodzie z obowiązującymi w danym kraju przepisami o ochronie danych osobowych TRUmachines.com.

Strona internetowa TRUmachines.com wykorzystuje szereg rozwiązań technicznych, takich jak protokół transmisji HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) do szyfrowanej transmisji danych, w połączeniu ze środkami organizacyjnymi ze strony firmy TRUmachines.com, które skutkują prawie całkowitą ochroną danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tej strony.

Jednak transmisja danych przez Internet może zazwyczaj zawierać luki w zabezpieczeniach. W związku z tym nie można zagwarantować całkowitej ochrony danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mają zatem możliwość przekazania swoich danych osobowych do TRUmachines.com w inny sposób, np. telefonicznie.

Niniejszym oświadczeniem o ochronie danych TRUmachines.com pragnie poinformować osoby, których dane dotyczą, w tym przypadku użytkowników strony internetowej i jej ofert, o celu, zakresie i rodzaju danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych w związku z korzystaniem z tej strony internetowej. Jednocześnie niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma na celu poinformowanie osób, których dane dotyczą, o przysługujących im prawach.

1. definicje terminów
2) nazwa i adres administratora danych
3. gromadzenie ogólnych danych i informacji
4. ciasteczka
5. jak się z nami skontaktować za pośrednictwem strony internetowej
6. usuwanie i blokowanie danych osobowych
7) prawa osoby, której dotyczą dane
8. przepisy o ochronie danych dotyczące korzystania i stosowania sieci społecznościowej Facebook
9. przepisy o ochronie danych dotyczące wykorzystania i stosowania Google+
10. przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie używania i stosowania Twittera
11. przepisy o ochronie danych dotyczące wykorzystania i stosowania Instagramu
12. istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji
13. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
14. okres przechowywania danych osobowych
15. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią w związku z przetwarzaniem danych osobowych
16. umowny lub prawny wymóg podania danych osobowych oraz konieczność podania tych danych w celu zawarcia umowy. Obowiązek świadczenia i możliwe konsekwencje jego braku

1. definicje

Terminy użyte w Polityce Prywatności TRUmachines.com są również używane w Rozporządzeniu Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych (GDPR). Zależy nam na tym, aby nasza polityka prywatności była zrozumiała dla każdego czytelnika. Z tego powodu chcielibyśmy omówić stosowane terminy.

Następujące terminy są używane w polityce prywatności TRUmachines.com:

(a) podmiot danych

Termin „osoba, której dotyczą dane” odnosi się do każdej możliwej do zidentyfikowania lub określonej osoby fizycznej, której dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez operatorów strony internetowej.

b) dane osobowe

Termin „dane osobowe” obejmuje wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobę fizyczną uważa się za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli można ją zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio za pomocą znaków identyfikacyjnych, takich jak imię i nazwisko, dane dotyczące lokalizacji, numer telefonu, adres e-mail, numer identyfikacyjny transakcji lub inne szczególne cechy, które są wyrazem kulturowej, społecznej, fizycznej, umysłowej, fizjologicznej lub ekonomicznej tożsamości tej osoby fizycznej.

c) Kontroler / administrator danych

Termin „administrator / osoba odpowiedzialna” oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną lub inny organ, który na własną odpowiedzialność lub wspólnie z innymi organami określa środki i cele przetwarzania danych osobowych. Jeżeli te sposoby i cele przetwarzania danych osobowych znajdują uregulowanie w prawie Unii Europejskiej lub w ustawodawstwie państw członkowskich, administrator danych, ewentualnie pewne wymogi dotyczące jego oznaczenia, mogą być przewidziane w prawie Unii Europejskiej lub ustawodawstwie państw członkowskich.

d) Przetwarzanie

Termin „przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, które obejmują gromadzenie, zapisywanie, przechowywanie, klasyfikację, porządkowanie, konfigurację lub inne zmiany, takie jak wgląd, ekstrakcję, ujawnianie poprzez przekazanie lub inne wykorzystanie lub udostępnianie, zestawianie z innymi danymi osobowymi lub porównywanie, jak również usuwanie lub niszczenie danych w inny sposób.

e) Pseudonimizacja

Termin „pseudonimizacja” oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że nie jest możliwe powiązanie danych osobowych z osobą, której dotyczą, bez dodatkowych informacji.

W tym kontekście informacje dodatkowe muszą być przechowywane oddzielnie od danych osobowych i przetwarzane w sposób techniczny i organizacyjny, który wyklucza identyfikację osoby fizycznej.

f) Procesor

Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, instytucja, organ publiczny lub inny podmiot, któremu administrator danych zlecił przetwarzanie danych osobowych.

g) Odbiorca

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, jak również władzę publiczną, agencję lub inny organ, któremu powierzono dane osobowe do przetwarzania, niezależnie od tego, czy odbiorca jest stroną trzecią. Organy państwowe lub inne organy, które otrzymują takie dane osobowe w związku z zadaniem dochodzeniowym na mocy prawa Unii Europejskiej lub ustawodawstwa państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.

h) Ograniczenie przetwarzania danych

Termin „ograniczenie przetwarzania” oznacza identyfikację danych osobowych w celu ograniczenia przetwarzania tych danych.

i) Strona trzecia

Strona Trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, podmiot, organ publiczny lub inny organ niebędący Podmiotem Danych, Przetwarzającym, Administratorem oraz osobami upoważnionymi do przetwarzania Danych Osobowych pod bezpośrednią odpowiedzialnością Przetwarzającego lub Administratora.

j) Śledzenie i profilowanie stron internetowych

Web-tracking to każda procedura, która wykorzystuje zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych w celu oceny określonych aspektów osobistych, które można przypisać osobie fizycznej. Celem śledzenia stron internetowych jest przewidywanie cech związanych z zainteresowaniami i preferencjami osobistymi, zachowaniem, lokalizacją i wzorcami przemieszczania się, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem lub innymi aspektami osobistymi osoby fizycznej. Informacje te mogą być wykorzystywane do tworzenia indywidualnych profili (profilowanie), które umożliwiają generowanie ofert reklamowych dostosowanych do użytkowników.

k) Zgoda

Zgoda to jednoznaczne wyrażenie woli w formie oświadczenia lub innego aktu potwierdzającego wyrażenie woli, poprzez które osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

2) nazwa i adres administratora danych

Administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) i innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych oświadczeń o cechach charakterystycznych dla ochrony danych jest:

Machine Technology Sp. z o.o.

Strzeszyńska 61

60-479 Poznań

Telefon: 516 267 649

Adres e-mail: office@trumachines.com

Strona internetowa: http://www.trumachines.com

3. gromadzenie ogólnych danych i informacji

Dostęp do strony internetowej TRUmachines.com przez podmiot danych lub zautomatyzowaną aplikację powoduje, że duża ilość ogólnych informacji i danych jest gromadzona i przechowywana w plikach dziennika serwera. Mogą być zbierane następujące dane i informacje: (1) system operacyjny używany przez osobę, której dane dotyczą, lub zautomatyzowaną aplikację, (2) używaną przeglądarkę, w tym numer wersji, (3) datę i godzinę dostępu do strony internetowej, (4) adres protokołu internetowego (IP) osoby, której dane dotyczą, lub zautomatyzowanej aplikacji, (5) dostawcę usług internetowych osoby, której dane dotyczą, lub zautomatyzowanej aplikacji, (6) strona internetowa, z której osoba, której dane dotyczą, lub aplikacja automatyczna uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej, (7) wszystkie strony internetowe, do których można uzyskać dostęp z naszej strony internetowej za pomocą środków technicznych oraz (8) inne dane i informacje istotne dla zapobiegania zagrożeniom w odniesieniu do naszych systemów przetwarzania danych.

Ogólne dane i informacje wykorzystywane przez TRUmachines.com nie pozwalają na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat osoby, której dane dotyczą.

Te zebrane informacje i dane mają charakter techniczny i są wymagane w celu (1) prawidłowego wyświetlania grafiki i tekstów naszych stron internetowych w przeglądarce użytkownika, (2) optymalizacji treści naszych stron internetowych i ewentualnie reklam dla tych treści, (3) utrzymania prawidłowego, technicznego funkcjonowania naszej strony internetowej za pomocą informacji o przeglądarce użytkownika oraz w celu (4) dostarczenia organom ścigania wymaganych informacji, takich jak adres IP, w przypadku cyberataku.

TRUmachines.com nie ocenia tych danych i informacji. Jeśli istnieje potrzeba oceny, odbywa się ona czysto statystycznie i służy, poza wspomnianymi cyberatakami, wyłącznie zwiększeniu bezpieczeństwa danych osobowych, a tym samym poziomu ochrony danych.

Pliki dziennika serwera, w których zapisywane są ogólne, anonimowe dane i informacje, są technicznie oddzielone od danych osobowych wprowadzanych przez daną osobę, gromadzonych i zapisywanych przez stronę internetową.

4. ciasteczka

Cookies to małe pliki tekstowe, które są generowane przez przeglądarkę i zapisywane w systemie komputerowym osoby, której dane dotyczą. Strona TRUmachines.com używa plików cookie.

Pliki cookie są wykorzystywane przez wiele stron internetowych. Z reguły pliki cookie zawierają identyfikator pliku cookie. Ten dokładny identyfikator, składający się z określonego ciągu znaków, umożliwia stronie internetowej przyporządkowanie pliku cookie do indywidualnej przeglądarki, za pomocą której plik ten został wygenerowany, gdy osoba, której dane dotyczą, odwiedziła stronę internetową. Dokładny identyfikator pliku cookie może być zatem wykorzystany do jednoznacznej identyfikacji konkretnej przeglądarki internetowej.

Wiele przyjaznych dla użytkownika funkcji na stronie internetowej TRUmachines.com nie może być zrealizowanych bez użycia plików cookie.

Następujące pliki cookie są ustawiane, gdy odwiedzasz stronę TRUmachines.com i korzystasz z usług takich jak rezerwacja kursów:

wordpress_test_cookie:

Session cookie. Ciasteczko testowe WordPressa w celu określenia, czy ciasteczka mogą być ustawione na systemie komputerowym użytkownika.

wp-settings-:

WordPress informacje o bieżącej sesji.

wp-settings-time-:

WordPress informacje o bieżącej sesji.

wordpress_logged_in:

Session cookie. Identyfikacja podmiotu danych.

_jws_theme_count_view_:

Wymagane do zliczania liczby wyświetleń strony.

maccess_token:

Session cookie. Wymagane do kontroli dostępu do mediów.

Dzięki stosowanym plikom cookie oferta na naszej stronie internetowej może zostać ulepszona w rozumieniu użytkowników lub częściowo umożliwiona w pierwszej kolejności. W tym celu konieczne jest rozpoznanie użytkowników naszej strony internetowej. Użytkownik naszej strony internetowej, która może generować pliki cookie w systemie komputerowym użytkownika, ma możliwość np. realizacji transakcji płatniczych kartą kredytową lub korzystania z ofert, które ze względu na ochronę danych osobowych są zastrzeżone wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Ponadto, użytkownik nie musi się identyfikować przy każdej wizycie na stronie poprzez logowanie. Odbywa się to za pomocą ciasteczka.

Każda przeglądarka posiada funkcję, która zapobiega ustawianiu plików cookie. W związku z tym osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się stosowaniu technologii cookie na odwiedzanych przez siebie stronach internetowych, dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce. W takim przypadku może się zdarzyć, że z niektórych funkcji stron internetowych nie będzie można już korzystać. Ponadto, cookies, które zostały już ustawione mogą być usunięte bezpośrednio w przeglądarce lub przez inne programy systemu operacyjnego.

5) możliwości kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Nasza strona zawiera informacje, które umożliwiają bezpośredni kontakt z TRUmachines.com. Oprócz elektronicznego formularza kontaktowego, znajdują się tam takie szczegóły jak adres poczty elektronicznej, w języku potocznym adres e-mail. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z administratorem danych, dane osobowe podane przez osobę, której dane dotyczą, takie jak adres e-mail, numer telefonu, nazwisko, zostaną automatycznie zapisane.

Te dane osobowe dobrowolnie przekazane przez osobę, której dane dotyczą, w celu nawiązania z nią kontaktu będą wykorzystywane przez administratorów danych wyłącznie w celu nawiązania kontaktu z osobą, której dane dotyczą, i przechowywane wyłącznie w celu nawiązania kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

6 Usuwanie i blokowanie danych osobowych

Dane osobowe podmiotu danych przechowywane i przetwarzane przez administratora są przechowywane i przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania. Ponadto, okres przetwarzania i przechowywania danych jest mierzony przez przepisy ustawowe i wykonawcze, takie jak dyrektywy i rozporządzenia europejskie oraz wszelkie inne przepisy ustawowe i wykonawcze, którym podlega administrator danych.

Jeżeli cel przechowywania staje się nieaktualny lub jeżeli upływa okres przechowywania określony przez ustawodawcę europejskiego lub innego ustawodawcę, dane osobowe podmiotu danych są rutynowo usuwane lub blokowane do przetwarzania.

7) prawa osoby, której dotyczą dane

a) Prawo do informacji

Zgodnie z europejskim ustawodawcą, każda osoba, której dane dotyczą, a która podała swoje dane osobowe rejestrując się lub kontaktując się z serwisem TRUmachines.com ma prawo do uzyskania od administratora danych, w dowolnym momencie i bezpłatnie, informacji na temat przetwarzanych i przechowywanych danych osobowych. Ponadto osoba, której dotyczą dane, ma prawo do otrzymania kopii tych informacji, w tym wszystkich przechowywanych danych.

Ustawodawca europejski przyznał osobie, której dane dotyczą, następujące informacje na temat jej danych osobowych:

– cele przetwarzania danych

– kategorie przetwarzanych i przechowywanych danych osobowych

– odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione. W szczególności, jeżeli są to odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych.

– Jeżeli jest to oczywiste dla administratora danych, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to oczywiste, kryteria określania okresu przechowywania.

– istnienie prawa do usunięcia lub poprawienia danych osobowych dotyczących podmiotu danych lub do ograniczenia ich przetwarzania przez administratora. Ponadto, istnienie prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

– istnienie prawa do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

– jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, prawo do uzyskania wszelkich dostępnych informacji dotyczących pochodzenia danych

– istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym śledzenia stron internetowych i profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 GDPR oraz ujawnienie informacji o logice i algorytmach oprogramowania wykorzystywanych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji oraz o zakresie i zamierzonych skutkach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych dla osoby, której dane dotyczą.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do informacji o tym, czy dane osobowe są przekazywane stronom trzecim lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach dotyczących przekazywania danych.

Jeśli osoba, której dotyczą dane, chce uzyskać takie informacje, wystarczy, że w każdej chwili wyrazi takie życzenie wobec administratora danych lub członka personelu zaznajomionego z tą sprawą.

b) Prawo do potwierdzenia

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, przyznane przez ustawodawcę Unii Europejskiej, do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli osoba, której dotyczą dane, chce uzyskać takie informacje, wystarczy, że w każdej chwili wyrazi takie życzenie wobec administratora danych lub członka personelu znającego sprawę.

c) Prawo do sprostowania

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, przyznane przez ustawodawcę Unii Europejskiej, do żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zostały one zebrane w sposób niedokładny. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania uzupełnienia swoich danych osobowych, jeżeli takie uzupełnienie jest istotne z punktu widzenia celu przetwarzania i dlatego jest istotne dla tego celu. Osoba, której dane dotyczą, może również skorzystać z prawa do sprostowania danych za pomocą oświadczenia uzupełniającego.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, ma wolę zażądania takiego sprostowania, wystarczy, że w dowolnym momencie wyrazi taką wolę wobec administratora lub członka personelu zaznajomionego z procesem przetwarzania.

d) Prawo do usunięcia danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, przyznane przez prawodawcę Unii Europejskiej, do uzyskania od administratora niezwłocznego usunięcia wszystkich zgromadzonych danych osobowych, zarówno poprzez wprowadzenie ich na stronie internetowej, jak i poprzez złożenie odrębnych oświadczeń, o ile zachodzi jedna z poniższych podstaw, a ponadto przetwarzanie nie jest konieczne:

– Zbieranie danych osobowych służyło celom lub innemu przetwarzaniu, do którego nie są one już potrzebne.

– Osoba, której dane dotyczą, wycofuje swoją zgodę na przetwarzanie, które znajduje swoją podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR lub art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR, i nie ma innej podstawy do przetwarzania.

– Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 GDPR, jeśli nie istnieją nadrzędne powody przetwarzania, lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 GDPR.

– Dane osobowe danej osoby były przetwarzane niezgodnie z prawem.

– Usunięcie danych osobowych ma na celu zapewnienie zgodności z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, do przestrzegania którego administrator jest prawnie zobowiązany i któremu podlega.

– Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 (1) RODO.

Jeżeli zachodzi co najmniej jeden z powyższych powodów, a osoba, której dane dotyczą, chce zainicjować usunięcie swoich danych osobowych przechowywanych w systemie komputerowym TRUmachines.com, może ona w dowolnym momencie skontaktować się z administratorem lub pracownikiem, któremu powierzono przetwarzanie danych. Po powiadomieniu przez osobę zainteresowaną o chęci złożenia wniosku o usunięcie danych, odpowiednie dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.

Jeśli TRUmachines.com, jako administrator danych zgodnie z art. 17 ust. 1 GDPR, opublikował dane osobowe, TRUmachines.com podejmie wszelkie dostępne środki, wykorzystując wszelkie dostępne technologie i ponosząc koszty niezbędnego wdrożenia, w stosownych przypadkach, w celu poinformowania wszystkich administratorów danych przetwarzających odpowiednie dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub ich kopii od wszystkich administratorów danych przechowujących odpowiednie dane. Jeśli dane osobowe są usuwane na żądanie osoby, której dane dotyczą, pracownik TRUmachines.com zapewni wykonanie tej czynności.

e) Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO ustawodawca Unii Europejskiej przyznał każdej osobie, której dane dotyczą, prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Prawo to ma również zastosowanie do profilowania i śledzenia stron internetowych.

W przypadku wniesienia sprzeciwu TRUmachines.com nie będzie już przetwarzać danych osobowych. Z wyjątkiem przypadków, gdy istnieją wyraźne podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec praw, wolności i interesów osoby, której dane dotyczą, lub gdy dalsze przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonywania, obrony lub realizacji roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez TRUmachines.com do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, aby zapobiec takiemu marketingowi bezpośredniemu. To prawo do sprzeciwu obejmuje również profilowanie i śledzenie sieci, jeśli procedury te są związane z marketingiem bezpośrednim. Jeśli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się wykorzystaniu danych osobowych przez TRUmachines.com do celów marketingu bezpośredniego, TRUmachines.com nie będzie już przetwarzać danych do tych celów.

Ponadto ustawodawca Unii Europejskiej przyznał każdej osobie, której dane dotyczą, prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych do celów historycznych lub badań naukowych, a także do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 GDPR. Z wyjątkiem sytuacji, w których przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Z prawa do sprzeciwu można skorzystać bezpośrednio i w dowolnym momencie, kontaktując się z dowolnym pracownikiem TRUmachines.com. Ponadto każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo sprzeciwić się korzystaniu z usług społeczeństwa informacyjnego (definicja: art. 2 lit. a) dyrektywy 2000/31/WE) w ich kontekście, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE.

f) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Ustawodawca europejski przyznał każdej osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe, prawo do zażądania od administratora ograniczenia przetwarzania. Aby tak się stało, muszą być spełnione następujące warunki:

– Podmiot danych oświadcza, że dane osobowe są nieprawidłowe przez okres czasu umożliwiający administratorowi danych sprawdzenie prawidłowości zebranych danych osobowych

– przetwarzanie nie jest zgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu jej danych osobowych i żąda ograniczenia przetwarzania danych osobowych zamiast ich usunięcia

– Dane osobowe nie są już niezbędne do celów przetwarzania przez administratora, a osoba, której dane dotyczą, potrzebuje danych osobowych do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych.

– Osoba, której dane dotyczą, skorzystała z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 GDPR i nie jest jeszcze jasne ponad wszelką wątpliwość, czy uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą

Jeśli przynajmniej jeden z wyżej wymienionych powodów ma zastosowanie, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia swoich danych osobowych przechowywanych w systemie komputerowym TRUmachines.com, może w każdej chwili skontaktować się z administratorem lub pracownikiem, któremu powierzono przetwarzanie danych. Po wyrażeniu przez osobę zainteresowaną woli ograniczenia przetwarzania danych, odpowiednie dane osobowe zostaną niezwłocznie ograniczone do dalszego przetwarzania.

g) Prawo do przenoszenia danych

Prawodawca europejski przyznał każdej osobie, której dane dotyczą, a która przekazała swoje dane osobowe administratorowi, prawo do uzyskania wszystkich dotyczących jej danych w powszechnie używanej, ustrukturyzowanej i nadającej się do odczytu maszynowego formie. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do przekazania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu te dane osobowe zostały już przekazane, pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. 2 lit. a) GDPR lub umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto osobie, której dane dotyczą, przyznano prawo na mocy art. 20 ust. 1 GDPR do żądania, aby dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od jednego administratora do innego administratora, jeśli nie ma to negatywnego wpływu na wolności i prawa osób trzecich, a takie przekazanie jest technicznie wykonalne.

Z prawa do przenoszenia danych można skorzystać kontaktując się bezpośrednio z każdym pracownikiem TRUmachines.com w dowolnym momencie.

h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym śledzenie stron internetowych i profilowanie.

Ustawodawca europejski przyznał każdej osobie, której dane dotyczą, a która przekazała swoje dane osobowe administratorowi, prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym śledzeniu i profilowaniu w sieci, która wywołuje dotyczące jej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, w przypadku gdy, (1) nie jest konieczny do wykonania lub zawarcia umowy zawartej między osobą, której dane dotyczą, a administratorem; lub (2) jest dozwolony przez prawo Unii Europejskiej lub państw członkowskich, którym podlega administrator, a prawo to ustanawia odpowiednie środki ochrony wolności i praw oraz prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub (3) posiada wyraźną zgodę osoby, której dane dotyczą.

Jeśli (1) decyzja ta jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy zawartej między administratorem a osobą, której dane dotyczą, lub (2) jest podejmowana za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, TRUmachines.com wdroży wszelkie niezbędne środki w celu ochrony wolności i praw osoby, której dane dotyczą. Obejmują one, co najmniej, prawo do interwencji administratora danych, do wykonywania swoich praw dotyczących podmiotu danych oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z praw dotyczących zautomatyzowanych decyzji można skorzystać kontaktując się bezpośrednio i w dowolnym momencie z administratorem TRUmachines.com.

i) Prawo do wycofania zgody zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych.

Ustawodawca europejski przyznał każdej osobie, której dane dotyczą, a która przekazała swoje dane osobowe administratorowi, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Prawo do wycofania zgody na ochronę danych osobowych można zrealizować poprzez bezpośredni kontakt z administratorem TRUmachines.com w dowolnym momencie.

8. przepisy o ochronie danych dotyczące korzystania i stosowania sieci społecznościowej Facebook

Na stronie TRUmachines.com administrator umieścił elementy firmowego Facebooka. Facebook, firma z siedzibą w USA, jest portalem społecznościowym.

Serwis Facebook jest prowadzony przez spółkę operacyjną Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. W przypadku wszystkich osób korzystających z Facebooka, które nie mieszkają w USA lub Kanadzie, administratorem danych jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Sieć społecznościowa jest aplikacją działającą w Internecie, która umożliwia użytkownikom komunikację tekstową, dzielenie się treściami medialnymi, takimi jak zdjęcia lub artykuły (dziennikarskie) i tekstami, tworzenie profili użytkowników i nawiązywanie kontaktów z innymi użytkownikami poprzez prośby o przyjęcie do znajomych. Sieć społecznościowa służy również do wymiany doświadczeń i opinii i pozwala administratorom danych wyciągać wnioski na temat preferencji użytkowników na podstawie ich treści.

Zintegrowane na stronie internetowej TRUmachines.com komponenty Facebooka (Facebook plug-in) powodują, że każde pojedyncze odsłonięcie przez osobę, której dane dotyczą, pojedynczej strony, na której zintegrowany jest Facebook plug-in, powoduje pobranie przez przeglądarkę reprezentacji odpowiedniego komponentu Facebooka z serwerów Facebooka do systemu informatycznego osoby, której dane dotyczą. Na stronie internetowej TRUmachines.com wtyczki Facebooka zostały zintegrowane na poszczególnych stronach kursów. Celem integracji elementów Facebooka na stronie TRUmachines.com jest udostępnienie stron na innych platformach internetowych, aby firma TRUmachines była lepiej znana szerszej publiczności.

Na podstawie tej procedury technicznej Facebook uzyskuje wiedzę o tym, którą konkretnie podstronę witryny TRUmachines.com odwiedziła dana osoba.

Przegląd wszystkich wtyczek stosowanych przez Facebook można znaleźć pod adresem internetowym https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Jeżeli osoba, której dotyczą dane, jest zalogowana na Facebooku i odwiedza stronę TRUmachines.com za pomocą tego samego systemu informatycznego i tej samej przeglądarki, Facebook będzie wiedział, które strony odwiedza osoba, której dotyczą dane, przez cały czas trwania wizyty na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone za pomocą wtyczki Facebooka i przypisywane do konta użytkownika Facebooka danego podmiotu danych. W przypadku kliknięcia jednego z przycisków Facebooka zintegrowanych na naszej stronie internetowej, np. przycisku „Lubię to” lub „Udostępnij”, lub w przypadku dodania komentarza przez osobę, której dane dotyczą, informacja ta jest przypisywana do osobistego konta użytkownika na Facebooku osoby, której dane dotyczą, a powiązane dane osobowe są przechowywane.

Wtyczka Facebooka informuje Facebooka o tym, że osoba, której dane dotyczą, odwiedza stronę TRUmachines.com tylko wtedy, gdy osoba ta jest jednocześnie zalogowana na Facebooku. Przekazanie danych odbywa się niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie przycisk Facebooka na naszej stronie internetowej. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie życzy sobie automatycznego przekazywania danych do Facebooka, musi przed wejściem na naszą stronę internetową wylogować się ze swojego konta użytkownika na Facebooku. Lub, jeśli to konieczne, korzystać z przeglądarki innego dostawcy, aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej, która nie jest tą samą przeglądarką, za pomocą której osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Facebooku.

Pod adresem internetowym https://de-de.facebook.com/about/privacy/ Facebook opublikował politykę danych, która zawiera informacje na temat gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych przez Facebook. Osoby, których dane dotyczą, mogą tam również dowiedzieć się, jakie ustawienia prywatności zapewnia Facebook osobom, których dane dotyczą. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość korzystania z różnych programów (aplikacji), które zapobiegają przekazywaniu danych do Facebooka.

9 Przepisy o ochronie danych dotyczące wykorzystania i stosowania Google+

Na stronie internetowej TRUmachines.com, elementy firmy Google+ zostały umieszczone przez administratora. Google+, tak zwana sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa jest aplikacją działającą w Internecie, która umożliwia użytkownikom komunikację tekstową, dzielenie się treściami medialnymi, takimi jak zdjęcia lub artykuły (dziennikarskie) i tekstami, tworzenie profili użytkowników i nawiązywanie kontaktów z innymi użytkownikami poprzez prośby o przyjęcie do znajomych. Sieć społecznościowa służy również do wymiany doświadczeń i opinii i pozwala administratorom danych wyciągać wnioski na temat preferencji użytkowników na podstawie ich treści.

Google+ jest obsługiwane przez spółkę operacyjną Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Zintegrowane na stronie TRUmachines.com komponenty Google+ powodują, że każde pojedyncze odsłonięcie przez osobę, której dane dotyczą, strony, na której zintegrowany jest komponent Google+, powoduje pobranie przez przeglądarkę reprezentacji odpowiedniego komponentu Google+ z serwerów Google na system informatyczny osoby, której dane dotyczą. Na stronie TRUmachines.com na poszczególnych stronach zostały zintegrowane przyciski Google+. Celem integracji komponentów Google+ na stronie TRUmachines.com jest udostępnienie stron na innych platformach internetowych, aby firma TRUmachines była lepiej znana szerszej publiczności.

Na podstawie tej procedury technicznej firma Google uzyskuje wiedzę o tym, którą konkretnie podstronę witryny TRUmachines.com odwiedziła dana osoba.

Szczegółowe informacje na temat platformy Google+ można znaleźć pod adresem internetowym https://developers.google.com/+/.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w Google+ i odwiedza stronę TRUmachines.com za pomocą tego samego systemu informatycznego i tej samej przeglądarki, Google dowie się, które konkretne strony indywidualne odwiedza osoba, której dane dotyczą, przez cały czas trwania wizyty na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone za pomocą komponentów Google+ i przypisywane do konta użytkownika Google+ danego podmiotu danych.

Jeżeli kliknięty zostanie jeden z przycisków Google+ zintegrowanych na naszej stronie internetowej i w ten sposób nastąpi rekomendacja Google+, informacja ta zostanie przypisana do osobistego konta użytkownika Google+ danej osoby, a powiązane dane osobowe zostaną zapisane.

Zapisane przez Google rekomendacje Google+, które zostały przekazane do Google przez osobę, której dane dotyczą, klikając na przycisk Google+, będą publicznie publikowane zgodnie z warunkami zaakceptowanymi przez osobę, której dane dotyczą. Rekomendacje Google+ przekazane przez osobę, której dane dotyczą, wraz z innymi danymi osobowymi, takimi jak nazwa i zdjęcie konta użytkownika Google+, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, oraz innymi danymi osobowymi z innych usług Google, takimi jak zapytanie i wyniki wyszukiwania w wyszukiwarce Google, będą przetwarzane i przechowywane na koncie Google osoby, której dane dotyczą, lub w innych miejscach, takich jak strony internetowe, z odniesieniem do reklam lub bez. Ponadto Google połączy dane dotyczące wizyty na naszej stronie internetowej z innymi danymi osobowymi osoby, której dane dotyczą, zebranymi i przechowywanymi przez Google. Według Google, celem zbierania i przechowywania tych danych osobowych jest optymalizacja wszystkich usług świadczonych przez Google.

Zintegrowane na naszej stronie internetowej komponenty Google informują Google o tym, czy osoba, której dane dotyczą, odwiedza stronę TRUmachines.com, tylko wtedy, gdy osoba ta jest jednocześnie zalogowana w Google+. Przekazanie danych odbywa się niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie przycisk Google+ na naszej stronie internetowej. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie życzy sobie automatycznego przekazywania danych do Google, musi przed wejściem na naszą stronę internetową wylogować się ze swojego konta użytkownika Google+. Lub, jeśli to konieczne, korzystać z przeglądarki innego dostawcy, aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej, która nie jest tą samą przeglądarką, za pomocą której podmiot danych jest zalogowany w Google+.

Pod adresem internetowym https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ firma Google opublikowała dalsze informacje, które między innymi informują o obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych w firmie Google. Dalsze informacje na temat przycisku Google+

można znaleźć pod adresem internetowym https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

10. przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie korzystania z Twittera

Na stronie internetowej TRUmachines.com zostały zintegrowane elementy serwisu online Twitter. Twitter jest serwisem mikroblogowym firmy Twitter Inc. Na Twitterze zarejestrowani użytkownicy mogą rozpowszechniać krótkie wiadomości przypominające telegram, tzw. Tweety. Te krótkie wiadomości są widoczne dla wszystkich, także dla osób, które nie posiadają konta użytkownika w serwisie Twitter.

Serwis internetowy Twitter jest prowadzony przez spółkę operacyjną Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Zintegrowane na stronie internetowej TRUmachines.com komponenty Twittera (przycisk Twittera) powodują, że każda pojedyncza odsłona strony, na której zintegrowany jest przycisk Twittera, wykonana przez osobę, której dane dotyczą, powoduje, że przeglądarka pobiera z serwerów Twittera reprezentację odpowiedniego komponentu Twittera do systemu informatycznego osoby, której dane dotyczą. Na stronie internetowejTRUmachines.com komponenty Twittera zostały zintegrowane na stronach poszczególnych kursów. Celem integracji elementów Twittera na stronie TRUmachines.com jest udostępnienie stron na innych platformach internetowych, aby firma TRUmachines była lepiej znana szerszej publiczności.

Na podstawie tej procedury technicznej firma Twitter uzyskuje wiedzę o tym, którą konkretnie podstronę witryny TRUmachines.com odwiedził podmiot danych.

Jeżeli osoba, której dotyczą dane, jest zalogowana na Twitterze i odwiedza stronę internetową TRUmachines.com za pomocą tego samego systemu informatycznego i tej samej przeglądarki, Twitter dowiaduje się, które konkretne strony indywidualne odwiedza osoba, której dotyczą dane, przez cały czas trwania wizyty na naszej stronie internetowej.

Informacje te są zbierane za pomocą komponentów Twittera i przypisywane do konta użytkownika Twittera danego podmiotu danych. W przypadku kliknięcia jednego z przycisków Twittera zintegrowanych na naszej stronie internetowej, informacja ta zostaje przypisana do osobistego konta użytkownika Twittera podmiotu danych i powiązane dane osobowe zostają zapisane.

Komponenty Twittera informują Twittera o tym, czy osoba, której dane dotyczą, odwiedza stronę TRUmachines.com tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Twitterze. Przekazanie danych odbywa się niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie przycisk Twittera na naszej stronie internetowej. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie życzy sobie automatycznego przekazywania danych do Twittera, musi przed wejściem na naszą stronę internetową wylogować się ze swojego konta użytkownika Twittera. Lub, jeśli to konieczne, korzystać z przeglądarki innego dostawcy w celu uzyskania dostępu do naszej strony internetowej, która nie jest tą samą przeglądarką, za pomocą której osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Twitterze.

Więcej informacji na temat przycisków Twittera można znaleźć pod adresem internetowym https://about.twitter.com/de/resources/buttons.

Pod adresem internetowym https://twitter.com/privacy?lang=de Twitter opublikował obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, które zawierają informacje na temat gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych przez Twittera.

11. przepisy o ochronie danych dotyczące wykorzystania i stosowania Instagramu

Na stronie TRUmachines.com zostały zintegrowane komponenty usługi online Instagram. Instagram jest połączeniem mikrobloga i platformy audiowizualnej, umożliwia publikację zdjęć i filmów oraz dystrybucję treści w innych serwisach społecznościowych.

Serwis internetowy Instagram jest prowadzony przez spółkę operacyjną Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Komponenty Instagram (przycisk Insta) zintegrowane na stronie TRUmachines.com powodują, że każde pojedyncze obejrzenie strony, na której zintegrowany jest przycisk Insta, przez osobę, której dane dotyczą, powoduje pobranie przez przeglądarkę reprezentacji odpowiedniego komponentu Instagram do systemu informatycznego osoby, której dane dotyczą, z serwerów Instagram. Na stronie internetowej TRUmachines.com wtyczki Facebooka zostały zintegrowane na poszczególnych stronach kursów. Celem integracji elementów Instagrama na stronie TRUmachines.com jest udostępnienie stron na innych platformach internetowych, aby firma TRUmachines była lepiej znana szerszej publiczności.

Na podstawie tej procedury technicznej firma Instagram uzyskuje wiedzę o tym, którą konkretnie podstronę witryny TRUmachines.com odwiedziła osoba, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Instagramie i odwiedza stronę internetową TRUmachines.com za pomocą tego samego systemu informatycznego i tej samej przeglądarki, Instagram dowiaduje się, które konkretne strony indywidualne odwiedza osoba, której dane dotyczą, przez cały czas trwania wizyty na naszej stronie internetowej.

Informacje te są gromadzone za pomocą komponentów Instagrama i przypisywane do konta użytkownika Instagrama danego podmiotu danych. W przypadku kliknięcia jednego z przycisków Instagrama zintegrowanych na naszej stronie internetowej, informacja ta jest przypisywana do osobistego konta użytkownika Instagrama osoby, której dane dotyczą, a powiązane dane osobowe są przechowywane.

Komponenty Instagrama informują Instagrama o tym, czy osoba, której dane dotyczą, odwiedza stronę TRUmachines.com tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Instagramie. Przekazanie danych odbywa się niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie przycisk Instagram na naszej stronie internetowej. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie życzy sobie automatycznego przekazywania danych do Instagramu, musi wylogować się ze swojego konta użytkownika Instagramu przed wejściem na naszą stronę internetową. Lub, jeśli to konieczne, korzystać z przeglądarki innego dostawcy, aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej, która nie jest tą samą przeglądarką, za pomocą której osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Instagramie.

Instagram opublikował pod adresem internetowym https://help.instagram.com/155833707900388 oraz https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ dalsze informacje oraz politykę danych, która zawiera informacje na temat gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych przez Instagram.

12. istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

TRUmachines.com z zasady nie przetwarza żadnych danych w celu śledzenia stron internetowych lub profilowania i w związku z tym nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

13. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną operacji przetwarzania danych osobowych, dla których konieczne jest uzyskanie zgody od osoby, której dane dotyczą, w określonym celu przetwarzania, jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dla TRUmachines. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, a która wymaga operacji przetwarzania niezbędnych do świadczenia usługi, podstawą prawną dla TRUmachines.com jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. To samo dotyczy operacji przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji czynności przedumownych, takich jak zapytanie o usługi złożone telefonicznie lub za pomocą systemów informatycznych. Podstawą prawną dla dalszych zobowiązań prawnych TRUmachines.com, takich jak przetwarzanie danych osobowych w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, jest art. 6 ust. 1 lit. c) GDPR. Ustawodawca przyznał administratorowi prawo do korzystania z przetwarzania w wyjątkowych przypadkach, w których należy chronić żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

To prawo do przetwarzania opiera się na art. 6 ust. 1 lit. d) GDPR i ma zastosowanie na przykład wtedy, gdy osoba doznaje urazu, a dane osobowe są wykorzystywane w celu zapobieżenia zagrożeniu dla tej osoby poprzez dostarczenie istotnych informacji szpitalowi, lekarzowi lub innym organom. Operacje przetwarzania danych, które nie są oparte na żadnej z powyższych podstaw prawnych, opierają się na art. 6(1)(f) RODO. Przetwarzanie danych w oparciu o tę podstawę prawną ma miejsce w przypadku konieczności zabezpieczenia uzasadnionych interesów TRUmachines lub strony trzeciej, jeżeli interesy te nie przeważają nad podstawowymi wolnościami i prawami osoby, której dane dotyczą. Ustawodawca europejski wyraźnie wspomniał o takich operacjach przetwarzania i powszechnie uważa, że uzasadniony interes może istnieć, jeśli osoba, której dane dotyczą, pozostaje w relacji z administratorem danych.

14. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych jest określony przez okres przechowywania wymagany przez prawo. W przypadku, gdy dane osobowe nie są już potrzebne do wykonania lub rozpoczęcia umowy, zostaną one usunięte po upływie okresu przechowywania w ramach standardowej procedury.

15. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności gospodarczej dla dobra pracowników TRUmachines oraz wszystkich jej udziałowców i partnerów.

16. umowny lub prawny wymóg podania danych osobowych oraz konieczność podania tych danych w celu zawarcia umowy. Obowiązek przekazywania danych i możliwe konsekwencje ich nieprzekazania

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, jest czasem wymagane przez prawo lub może, w pewnych okolicznościach, wynikać z postanowień umownych. Czasami, w celu zawarcia umowy, może być konieczne, aby osoba, której dane dotyczą, przekazała TRUmachines dane osobowe do przetwarzania. Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, jest obowiązkowe, jeśli zawiera ona umowę z TRUmachines. Niepodanie danych osobowych może w pewnych okolicznościach spowodować, że umowa szkoleniowa pomiędzy osobą, której dane dotyczą, a TRUmachines nie zostanie zawarta.

Pracownik TRUmachines poinformuje osobę, której dane dotyczą, przed przekazaniem jej danych osobowych, czy przekazanie danych osobowych jest wymagane na podstawie umowy lub przepisów prawa oraz czy przekazanie danych jest konieczne do zawarcia umowy. Ponadto pracownik informuje osobę, której dane dotyczą, czy istnieje obowiązek przekazania danych osobowych administratorom danych i jakie będą konsekwencje nieprzekazania danych osobowych.